Previous picture
Next picture

Národní přírodní rezervace Žebračka


Národní přírodní rezervace Žebračka je lokalita chráněného území, které bylo zřízeno k ochraně pozůstatku lužního lesa v povodí Bečvy.  Současná rozloha je 234 ha. Hlavním předmětem ochrany je komplex převážně lesních ekosystémů (lužních lesů, včetně vodního toku Strhance, a jejich přechodů k jiným typům smíšených listnatých lesů), vázaný na geologický podklad terasy řeky Bečvy, vyznačující se vysokou rozmanitostí typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. 
Reliéf je rovinatý, místy se sníženinami celoročně suchých nebo jen občas zvodňovaných, původně průtočných, říčních koryt („smuhy“). Vodní režim je ovlivněn především řekou Bečvou. V poslednídobě lze pozorovat postupný nežádoucí  úbytek vláhy způsobený tím, že řeka Bečva byla v letech 1880 – 1933 napřímena a zahloubena, čímž se zabránilo každoročním sezónním záplavám typickým pro lužní lesy a hladina podzemní vody v rezervaci poklesla. To postupně vede k přeměně na druhově poněkud chudší tvrdý luh.
Nejzajímavější a také nejhezčí je v Žebračce jarní aspekt vegetace. Snad nejnápadnější rostlinou celé rezervace, která se nedá přehlédnout, je česnek medvědí, který upoutá pozornost zejména v době květu intenzivní česnekovou vůní.

  • CZ
  • EN
  • DE
Arrow left
Arrow right