VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HOTELU JANA a.s.

 

Pro individuální klientelu

 

1. Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny pobyty a služby HOTELU JANA a.s. (dále jen hotel) a účastníky pobytu (dále zákazník), se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů a jsou dále upraveny těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále VSP).

Hotel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí každé potvrzené rezervace. Všeobecné smluvní podmínky jsou pro daného zákazníka vždy umístěny na recepci a v pokojových hotelových deskách. Zákazník se tedy jimi řídí vždy a zásadně Všeobecnými smluvními podmínkami umístěnými v recepci a hotelu. Jsou-li tyto Všeobecné smluvní podmínky umístěny i jinde (např. na webových stránkách), mají pouze informativní charakter, třebaže věrně kopírují znění ze zákazníkovy smlouvy.

 

2. Smlouva o ubytování

 

Poskytování přechodného ubytování je v základních bodech upraveno občanským zákoníkem. Mezi hotelem a zákazníkem je uzavírána smlouva o ubytování (§754 a násl. Občanského zákoníku). Ve spojení s občanským zákoníkem je třeba respektovat další, obecně závazné, právní předpisy jako zákon o ochraně spotřebitele apod.

Hosté si obvykle rezervují pokoje hotelu e-mailem, faxem, přes rezervační systémy a tyto rezervace jsou obvykle ihned potvrzeny. Smlouva o ubytování vzniká v tom okamžiku, kdy je rezervace potvrzena a je garantována platební kartou.

Jestliže si zákazník pokoj rezervuje na přesně stanovenou dobu a odjede před jejím uplynutím, musí platit stejný poplatek, který se vztahuje na pozdní zrušení rezervace (tj. cena noclehu, nemohl-li hotel zákazníkův pokoj ihned znovu obsadit). V den odjezdu host musí pokoj opustit nejpozději do 10 hod., jestliže nedošlo k jiné dohodě.

Úhrada pobytu se liší podle jednotlivého ustanovení ve smlouvě se zákazníkem. Účet může být zákazníkovi předložen při příjezdu, během pobytu i při odjezdu. Jestliže zákazník nezaplatí hotelový účet včas (tj. v dohodnuté lhůtě nebo lhůtě určené ve smlouvě) má zařízení právo požadovat dle platné smlouvy i úroky z prodlení.

 

 

3. Služby, změny sjednaných služeb a cen

 

Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a hotelem. Pro smluvně sjednané služby a ceny těchto služeb je závazný jejich rozpis ve smlouvě. Hotel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. okolnostmi nepředvídatelnými a případně dalšími okolnostmi), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět zaplacenou a nevyčerpanou částku za pobyt. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.

 

4. Odpovědnost hosta za způsobení škody

 

Host nebo objednatel je odpovědný nejen za škody, které hotelu způsobí on sám, ale také za škody, které hotelu způsobí jeho hosté. Objednatel má pak právo žádat náhradu škody na konkrétní osobě.

 

5. Ochrana osobních údajů

 

Hotel je dle zákona povinen respektovat pravidla pro ochranu osobních údajů.

Registrace zákazníka v hotelu, tzv. check-in, může proběhnout několika způsoby. Nejběžnější je, že recepční požádá o občanské průkazy či pasy a údaje z nich si opíše nebo hostovi předloží formulář k vyplnění. Hotel není oprávněn vytvářet kopie těchto dokladů. Oprávněnost požadavku na předložení osobního dokladu vychází z ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. V případě, že host odmítne sdělit své osobní údaje, je z pohledu zákona tedy pro hotel nemožné, aby smluvní vztah byl uzavřen.

V případě, že je host cizím státním příslušníkem, existuje zde povinnost ubytovatele zapsat osobu do tzv. domovní knihy. Tuto povinnost vyžaduje zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizinecký zákon.

 

6. Pronájem prostor

 

Prostory speciálně vybaveny pro konání hromadných akcí (ozvučení, audiovizuální zařízení, možnost zvláštního stolového uspořádání, parket, molo, podium atd.). Smlouva o užití vzniká na základě akceptované objednávky na akci, která je přístupna pouze vybranému okruhu účastníků.

Zákazníkovi je možné poskytnout opci, čímž si zákazník zajistí možnost potvrdit rezervaci do předem stanovené doby. Pokud tak neučiní je opce automaticky zrušena a zákazníkovi může být účtován stornopoplatek. Hotel je oprávněn účtovat zákazníkovi náklady spojené s přípravou daného pronájmu.

 

7. Pravidla rezervací v souvislosti s akcí

 

Za rezervaci za účelem uspořádání akce se považuje rezervace, která se vztahuje na konferenční prostory a zároveň na ubytování.

Rezervace tohoto druhu musí být potvrzena písemně. Zákazník musí uvést počet účastníků a určit jaké hotelové a konferenční prostory bude ke konferenci potřebovat.

Zvlášť se účtují náklady za hudbu, simultánní tlumočení, použití technických pomůcek a dalšího vybavení.

 

8. Reklamace

 

Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

 

9. Vyšší moc


Jde o neodvratitelnou událost, které i přes veškerou snahu hotelu nejde zabránit. Přitom se za vyšší moc považuje, např. vojenský převrat vedoucí k všeobecnému chaosu, vznik lokální války, politická nestabilita vedoucí k ohrožení zdraví a života zákazníků, přírodní katastrofy typu zničujícího zemětřesení, silných záplav, tsunami, tornád či orkánů či silných vichřic mající charakter zničující přírodní katastrofy, výbuch sopky, silné a zničující teroristické útoky, epidemie nemocí ohrožující zdraví a životy zákazníků, silné bouře, které napáchají škody atd. Tyto události nemohou být předmětem reklamace za účelem finanční kompenzace.


Hotel pohlíží na tyto neodvratitelné události jako na nouzový stav a může před nástupem cesty zákazníka bez jakéhokoli dodržení lhůty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí pobytu smlouvu vypovědět z důvodů tzv. vyšší moci. Přitom má hotel právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. Největší prioritou bude uchování zdraví a životy zákazníků. Pokud v průběhu pobytu není poskytnuta určitá služba z důvodů vyšší moci, nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.

 

10. Platnost

 

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ společnosti Hotel Jana a.s., Koliby 2824/2, 75002, Přerov platí pro všechny zákazníky a vstupují v platnost dne 1.11.2013

 

 

Ing. Pavel Čada

člen představenstva

 

Dodatek k všeobecným obchodním podmínkám
 

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.


 

  • CZ
  • EN
  • DE
Arrow left
Arrow right